Newmark píše vo svojom príspevku „Translation Traduced“ (More Paragraphs on Translation, March 1994), že ešte stále je bohužiaľ veľa učiteľov prekladu (dodávam že najmä medzi akademikmi na vysokých školách), ktorí učia študentov translatológie (a áno, ešte stále používajú radšej „prekladateľstvo a tlmočníctvo“ namiesto „translatológie“ ktorá ich obe krásne vystihuje), aby nepoužívali „rovnaké“ alebo príbuzné slová v preklade, čo má za následok to, že študenti – prekladatelia silou mocou hľadajú synonymá aj tam, kde to vôbec netreba, keď je príbuzné slovo tým najlepším ekvivalentom, a tak si síce zväčšujú svoju slovnú zásobu, ale deformujú jazyk a zabíjajú svoje preklady.

 

 

Hovoril síce o francúzsko-anglických prekladoch, ale podľa mňa to platí všeobecne (pre anglicko-slovenské preklady určite). Aj nás učili, že sa nemáme nechať „hypnotizovať“ originálom a neutiekať sa k „ľahšiemu“ riešeniu (dokonca ani vtedy, keď je to „ľahšie“ riešenie najsprávnejšie?). Je pravda, že takéto „rovnaké“ či príbuzné slová sú najmä gréckolatinského pôvodu a platí to viac pre odborný než pre literárny preklad, kde do toho vstupuje ešte mnoho ďalších vecí (konotácie, emotívny náboj, zvukové vlastnosti slova...), ale až príliš veľa prekladateľov sa potom úmyselne a dôsledne vyhýba používaniu „rovnakých“ slov a veľkou neochotou vybrať si očividné riešenie, pretože majú zafixované, že to zaváňa amatérstvom a slabou slovnou zásobou a neviem čím ešte.

 

Potom máme „ambition“ preložené ako ctižiadostivosť, úsilie, túžba...len nie ambícia! S tým istým sa stretávam pri slovách ako dialóg, organizácia...A platí to aj naopak, nedávno jeden prekladateľ preložil „tabuľka č. 1“ ako „sheet No. 1“ len aby sa nedajbože neznížil k „table No. 1“.

 

V mnohých prípadoch je však „rovnaké“ slovo aj tým najlepším ekvivalentom a malo by aj byť tak preložené, pričom platia dve zásady:

1) netreba to preháňať (aby sme potom nemali vetu „Komparatívny monitoring nám ukázal, že treba reflektovať na tieto zmeny a tak sme kreovali pracovnú skupinu.“ - to už je NAOZAJ moc, niektorým ľuďom treba pripomínať, že múdrosť do vety nedostanú cudzími slovami, ale obsahom),

2) a pozor na faux amis (teda falošných priateľov – slová rovnako vyzerajúce, ktoré však majú v dvoch jazykoch dva rôzne významy, kedy actually neznamená aktuálne a to control naozaj nie je kontrolovať).

 

Ak si bude prekladateľ dávať pozor na tieto dve veci, určite nespraví chybu, ak použije to „najočividnejšie“ riešenie. Platí to samozrejme (ako skoro úplne všetko pri preklade) len do istej miery a tiež od prípadu k prípadu, ale vyhýbať sa tomu úmyselne a dôsledne tiež nie je, hm, dobré (eufemizmus samozrejme).
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP