Úradný preklad, nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou, je preklad dokumentu pre právne účely. Najčastejšie sa dávajú úradne prekladať zmluvy, technické preukazy, diplomy, výpisy z registra trestov, sobášne listy, apod.  O rozdiele medzi bežným a úradným prekladom si prečítajte aj tu a o tom, ako sa stať úradným prekladateľom, tu.

Úradný preklad môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je po príslušných skúškach zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, má preukaz prekladateľa s evidenčným číslom a môže používať okrúhlu úradnú pečiatku s priemerom 36 mm. Činnosť úradných prekladateľov sa riadi zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Som úradná prekladateľka zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR pod číslom 971098.

 

AKO VYZERÁ ÚRADNÝ PREKLAD?

Preklad s očíslovanými stranami musí byť zošitý, zviazaný trojfarebnou trikolórou s prekladaným originálom (ktorý sa zaraďuje pred preklad), musí obsahovať úvodnú časť s označením preklad a na konci sa k nemu pripojí prekladateľská doložka, kde prekladateľ uvedie číslo prekladateľského úkonu, pod ktorým ho eviduje vo svojom prekladateľskom denníku, svoje evidenčné číslo a podpisom a okrúhlou úradnou pečiatkou potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

 

DAŤ PRELOŽIŤ ORIGINÁL ALEBO KÓPIU?

Keďže prekladateľ dokument viaže spolu s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčam dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný alebo sobášny list, diplom). Originál môžete použiť pre úradný preklad vtedy, ak ide o doklad s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

 

CENA ÚRADNÉHO PREKLADU

Podľa Vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov patrí úradnému prekladateľovi odmena vo výške 19,92 €/NS (čo je to normostrana pozri vo FAQ) za preklad z jedného európskeho jazyka do druhého  (teda cena, ktorá platí pre preklad medzi slovenským a anglickým jazykom). Na odmene sa môže zo zákazníkom aj dohodnúť.

 

CHARAKTERISTIKA NORMOSTRANY

Normostrana (skratka NS) je základným nástrojom stanovenia množstva prekladu, od ktorého sa odvíja najmä cena (pri preklade platíte za počet preložených normostrán).
Počet normostrán si vo Worde vypočítate veľmi jednoducho:
1. Nástroje
2. Počet slov
3. Znakov (vrátane medzier)
Jedna NS má 1800 znakov. Ak vydelíte počet znakov vrátane medzier číslom 1800, dostanete počet NS dokumentu, teda:

9480 znakov (vrátane medzier) delené 1800 = 5,26 NS

Pri formáte inom ako je Word sa dá množstvo NS len odhadnúť (pokiaľ sa nedá text skopírovať do Wordu).

POZOR!
Rovnaký text má v rôznych jazykoch aj rôzny počet normostrán! Vo všeobecnosti býva anglický text o niečo dlhší ako slovenský, ale nemusí to tak byť vždy...pri jednej strane sa rozdiel až tak neprejaví, ale treba to mať na pamäti pri dlhších prekladoch (keďže cena sa odvíja od počtu normostrán prekladu, nie originálu).

 

OBJEDNÁVKA ÚRADNÉHO PREKLADU 

Dokument na úradný preklad mi musíte zaslať buď poštou alebo doniesť osobne (ak ste zo Žiliny), keďže prekladateľ dokument, ktorý by mal byť originál (keďže úradný preklad je preklad pre potreby úradov či štátnych inštitúcií), viaže spolu s prekladom. V prípade, že máte len jeden originál, odporúčame dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný alebo sobášny list, diplom). Originál môžete použiť pre úradný preklad vtedy, ak ide o doklad s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

 

 

 

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP